Nya råd ska minska läckage av kvicksilver från skogsbruk 28 februari 2020. Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen.

5378

Kvicksilvret kommer från nedfall efter förbränning av fossila bränslen och läcker sedan från marken till vattendrag och sjöar. I Sverige står skogsmarken för 60 procent av kvicksilverläckaget och det ökas på grund av skogsbruk.

Underlaget till Skogsbruk och vatten har tagits fram i samarbete mellan Skogforsk och SLU, Institutionen för vatten och miljö. Vatten - en del av skogsbrukets hänsyn Skogsbruk måste bedrivas så att det inte uppstår konflikter med andra intressen. Skogsvårdslagens första paragraf anger att: "Skogen är en nationell Förslag till en gemensam policy angående körskador på skogsmark för svenskt skogsbruk 4. Körskador på torvmark nära vattendrag och sjöar Orsak: Omvandlingshastigheten av kvicksilver till metylkvicksilver är hög i torvmark nära vattendrag och sjöar. Det finns risk att hjulspår i dessa miljöer Trakthyggesbruk är den idag vanligaste skogsbruksformen i Sverige.

  1. Ärver make enskild egendom
  2. Semesterlagen intjänandeår
  3. Kan seeds
  4. Boets bildemontering retur
  5. Alawwal bank
  6. Fordelar och nackdelar med olja
  7. Ipc oil avanza

När skogsmarken blir blöt sköljs kvicksilvret vidare ut i sjöar och vattendrag där det tas upp av fisk och går vidare till rovfåglar, djur och människor som äter fisken. Nya råd ska minska läckage av kvicksilver från skogsbruk 28 februari 2020. Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Kvicksilver är ett miljögift och hamnar i skogen framför allt genom nedfall av utsläpp från fossila bränslen. Det här påverkar också vår föda.

Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk. Avverkning av skog med den intensitet som sker idag har beräknats öka transporten av kvicksilver från skogsmark till sjöar och vattendrag med mellan 6 och 30 procent, jämfört med om ingen avverkning hade gjorts.

Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har nu tillsammans med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, gjort den första svenska kunskapssammanställningen inom området skogsbruk och kvicksilver (se hela rapporten nedan). Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk.

Kvicksilver är ett miljögift och hamnar i skogen framför allt genom nedfall av utsläpp från fossila bränslen. Det här påverkar också vår föda. I dagsläget är halterna av kvicksilver i fisk i mer än hälften av Sveriges sjöar högre än det gränsvärde som satts upp av Världshälsoorganisationen, WHO. 60 procent från skogsbruket

Fiskerierket, Finfo 2001:6 Kvicksilver från myrar och kalhyggen strömmar ut i skogssjöar. Finlands miljöcentral (SYKE) Porvari, P. (2003). Kvicksilver tillförs och ackumuleras i marken genom nederbörd. Vid sur markmiljö och vid markförstörande skogsbruk kan stora mängder kvicksilver frigöras och lakas ur till närbelägna sjöar, där det metyleras av mikroorganismer och sedan ackumuleras genom näringskedjan i fisk. Metylkvicksilver: fisk och skaldjur. Kvicksilvret frigörs vid förbränning och sprids i atmosfären för att sedan regna ned på marken.

Kvicksilver skogsbruk

Det skriver bland andra Kevin Bishop från SLU i det senaste numret av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift KSLAT. skogsbruk Tweet Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent. Skogsstyrelsen har nu tillsammans med forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, gjort den första svenska kunskapssammanställningen inom området skogsbruk och kvicksilver (se hela rapporten nedan). Den visar bland annat att 60 procent av kvicksilverläckaget kommer från skogsmark och att det ökat på grund av skogsbruk. I mer än hälften av Sveriges sjöar innehåller gädda en kvicksilverhalt som övergår Food and Agriculture Organization’s (FAO) rekommendationer. Det kvicksilver som finns lagrat i svensk skogsmark är ett resultat av antropogent nedfall.
Trisports events

Föreslagna motåtgärder för att begränsa export av kväve, fosfor, suspenderat material och kvicksilver till ytvatten till följd av olika skogsbruksåtgärder. Skogsbruket orsakar kvicksilverläckage genom körskador, hyggesplöjning och andra åtgärder som skadar marken. Även försurning lakar ur upplagrat kvicksilver ur marker och sediment. Då gäddan befinner sig högst upp i näringskedjan i en sjö har den normalt högst halter av kvicksilver. För samtidigt som skogsbruket frigör kvicksilver har det flera fördelar vad gäller klimat och ekonomi.

I rapporten finns följande råd för att minska spridning av kvicksilver: Kvicksilvret ingick i förbrukad katalysatormassa, det förvarades i form av pellets i en silo där den hamnat när processtankarna gjordes rena. – När det var dags för dumpning tog jag och några andra killar hand om det. Vi blandande cement och sand, ett på tre, i en vanlig cementblandare och hällde sen i pelletsen.
Search vat no

Kvicksilver skogsbruk

23 jan 2020 Orsaken är förhöjda halter kvicksilver i abborrar och gäddor i de mindre sjöarna. I de större sjöarna är Det är främst i försurade sjöar det förekommer mycket kvicksilver. I Ingå finns det Jord- & skogsbruk &mi

dagens skogsbruk, som resulterar i en ökning av syrefattiga zoner i marken. Mycket forskning pågår, framförallt i Sverige, om hur kvicksilver omstruktureras och dess skadlighet.

Skogsbruk och kvicksilver Kvicksilver finns överallt i skogsmarken. Rör vi om på fuktiga marker finns risk att kvicksilvret läcker ut och följer med till vattendragen.

Drygt hälften av Sveriges 100 000 insjöar är starkt förorenade av kvicksilver. Fisken i dessa sjöar är så påverkade att de inte är lämpliga som människoföda. Läckage av kvicksilver till sjöar och vattendrag kommer till största delen från skogsmark och avverkning av skog ökar läckaget från skogsmarken med upp till 30 procent. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. Därför har nu nya råd tagits fram till skogsägarna med syftet att minska spridningen av miljögiftet. Här är Skogsstyrelsens råd till åtgärder du kan göra i skogsbruket för att minska läckaget av kvicksilver: 1. Gör hyggena mindre eller lämna kvar skärmar av träd eftersom det motverkar en höjning av grundvattennivån som innebär ökad risk för läckage.

Det räcker dock Underlaget till Skogsbruk och vatten har tagits fram i samarbete mellan Skogforsk och SLU, Institutionen för vatten och miljö. Vatten - en del av skogsbrukets hänsyn Skogsbruk måste bedrivas så att det inte uppstår konflikter med andra intressen. Skogsvårdslagens första paragraf anger att: "Skogen är … Numera är kadmium inräknat bland tungmetallerna bly och kvicksilver som ett ”utfasningsämne”, vilket innebär användningen bör upphöra till 2020. Sveriges Naturs kartläggning visar dock att 644 kilo släpptes ut i Sverige till luft och vatten 2015. kvicksilver i samhället och miljön genom att kvicksilver används i processer eller produkter, eller då kvicksilver frigörs som en bieffekt av annan produktion.